Ważny załącznik PIT/O

Podatnicy wypełniający deklaracje PIT w 2019 roku często korzystają z ulg podatkowych. Wówczas muszą wypełnić dodatkowo załączniki zawierające informacje o przysługujących im ulgach.

Formularz PIT/O obowiązujący w 2019 roku

Najbardziej popularnym załącznikiem jest PIT/O. Możemy podać w nim informacje o większości ulg. Jedynie informacje o ulgach mieszkaniowych nie znajdą miejsca na tym druku i trzeba wykazać je na innym załączniku.

Formularz PIT/O stanowi załącznik do deklaracji PIT-36, PIT-37 i PIT-28 i jest obowiązkowy do tych zeznań, gdy korzystamy z ulg, zarówno wtedy, gdy wypełniamy papierowe druki, ja i wtedy, gdy wypełniamy epity 2019 (wykonujemy rozliczenie pit elektronicznie).

Przygotowując papierowe formularze musimy zwrócić uwagę na aktualność druku. W 2019 roku dla zeznań za rok 2018 obowiązuje wzór nr 23 załącznika PIT/O. Jeżeli wypełniamy zeznanie podatkowe przez internet, aktualne e deklaracje 2019 znajdziemy w programie do rozliczenia pit.

Jakie dane wpisujemy do załącznika PIT/O

Na formularzu PIT/O wpisujemy informacje o odliczeniach od dochodu (w przypadku ryczałtu - od przychodu) i od podatku. Na druku papierowym oraz kiedy rozliczamy e-deklaracje 2019 możemy wyróżnić pięć części:

 • A - dane identyfikacyjne
 • B - odliczenia od dochodu (przychodu)
 • C - odliczenia od podatku
 • informacje o przekazanych darowiznach oraz o obdarowanych
 • informacja o dzieciach

W części A wpisujemy dane identyfikacyjne (nazwisko, imię i datę urodzenia) nie tylko swoje, ale tez współmałżonka - jeśli jestesmy w związku małżeńskim - niezależnie od tego, czy rozliczamy się indywidualnie, czy wspólnie. W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków załącznik PIT/O wystarczy złożyć jeden wspólny. Przy indywidualnych rozliczeniach każdy z małżonków wypełnia i dołącza do swojego zeznania PIT/O, ale w każdym należy podać dane identyfikacyjne obojga małżonków.

Na samym początku formularza, jeszcze przed częścią A według tych samych zasad wpisujemy identyfikator podatkowy PESEL albo NIP swój oraz współmałżonka.

Część B przeznaczona jest na wykazanie odliczeń od dochodu lub przychodu innych niż mieszkaniowe i wymienione bezpośrednio w zeznaniach. Mamy tu zastrzeżenie, że wysokość odliczeń nie może przekroczyć kwot dochodów wykazanych w deklaracjach (e-deklaracjach 2019) PIT 36, PIT 37 i przychodów w PIT 28. Wykazujemy tu przysługujące nam odliczenia z tytułu:

 • darowizn przekazanych organizacjom na cele pożytku publicznego, kościelnych na cele kultu religijnego oraz honorowego krwiodawstwa (łączna kwota odliczeń tych trzech rodzajów darowizn nie może przekroczyć 6 % dochodu lub przychodu),
 • darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą,
 • ulgi rehabilitacyjnej -wydatków na cele rehabilitacji oraz ułatwiania wykonywania czynności życiowych oraz leków,
 • zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które wcześniej zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu,
 • korzystania z internetu (odliczenia możemy dokonać wyłącznie w dwóch latach, następujących kolejno po sobie),
 • wydatków na nabycie nowych technologii (tylko dla podatników, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych i którzy nabyli prawo do odliczenia przed 1 stycznia 2018 roku),
 • limitowanych wpłat na indywidualne konto zabezpieczenie emerytalnego (IKZE)
 • innych ulg niewymienionych wyżej.

Wszystkie odliczenia musimy mieć udokumentowane, czyli posiadać dokumenty uprawniające do skorzystania z ulgi oraz potwierdzenia wydatków, np. faktury, paragony imienne, zaświadczenie o oddanej krwi, potwierdzenia przelewów bankowych, itp. Dokumentów tych nie załączamy do zeznania rocznego, ani wtedy, gdy składamy dokumenty papierowe, ani gdy rozliczamy epity 2019, ale należy je przechowywać przez ponad pięć lat do okazania w razie kontroli skarbowej.

Część C formularza wypełniamy, jeśli przysługują nam odliczenia od podatku z tytułu:

 • wydatków poniesionych na wyszkolenie uczniów lub zatrudnienie pracowników w celu przygotowania zawodowego,
 • opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej z osobą bezrobotną,
 • ulgi na wychowanie dzieci tzw. ulgi prorodzinnej, która przysługuje osobom rozliczającym się na zasadach ogólnych (PIT 36, PIT 37), natomiast nie rozliczają jej ryczałtowcy (PIT 28),
 • innych ulg, jeżeli przepisy aktualnie obowiązujące przewidują dokonanie odliczeń z tytułów innych niż wymienione wyżej.

Część D to miejsce na podanie informacji o przekazanych darowiznach oraz o obdarowanych. Wypełniają tę część wyłącznie podatnicy, rozliczających się z przekazanych darowizn. Hojni darczyńcy mają 5 miejsc na podanie informacji o obdarowanych. Jeśli nie zmieszczą się wszystkie darowizny, trzeba dodać następny załącznik.

Część E wypełniają tylko podatnicy korzystający z ulgi na dzieci. Należy podać dane identyfikacyjne każdego dziecka oraz zaznaczyć, czy ulga przysługuje za pełny rok, czy za poszczególne miesiące. Podać należy też wysokość przysługującego odliczenia.

Załącznik PIT/O w rozliczeniu pit elektronicznie

W przypadku gdy deklaracje PIT składamy przez internet i korzystamy z programu PITax.pl Łatwe podatki, załacznik PIT/O zostanie wypełniony automatycznie.

Rozliczenie pit elektronicznie z pomocą programu PITax.pl Łatwe podatki, jest formą szybkiego, łatwego i bezpiecznego rozliczenia z fiskusem. E deklaracje 2019 wyślemy w dowolnej porze (pamiętając o zachowaniu ustawowego terminu) i urząd skarbowy online potwierdzi otrzymanie naszego zeznania Urzędowym Poświadczeniem Odbioru.