Informacje od płatników podstawą rozliczenia PIT

Luty to miesiąc, kiedy płatnicy przesyłają podatnikom oraz urzędom skarbowym sporządzone za rok poprzedni informacje o dochodach, odprowadzonych zaliczkach na podatek oraz zapłaconych składkach ubezpieczeniowych. Informacje takie do podatników i urzędów skarbowych w roku 2019 powinny być przekazane najpóźniej do 28 lutego.

Rozliczenie na druku PIT-37

Deklaracje PIT-11, PIT-40A oraz PIT-8A, które otrzymamy od pracodawców, organów rentowych i innych płatników są podstawą do sporządzenia samodzielnego rozliczenia dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych z zastosowaniem progresywnej skali podatkowej. Jeśli nie mamy innych przychodów poza uzyskanymi za pośrednictwem płatników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to składamy zeznanie na formularzu PIT 37. Druk deklaracji dostępny jest w urzędach skarbowych, ale możemy też znaleźć druki pit 2019 w internecie. Na portalach podatkowych dostępne są zarówno formularze PIT-37 do druku, jak i pit-37 formularz interaktywny do rozliczenia pit online.

Formularze pit 2019 przeznaczone są zarówno dla podatników rozliczających pit-37 indywidualnie, jak i korzystających z rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Przy rozliczeniu ulg podatkowych na pit-37 formularz wymaga dodatkowo załącznika PIT/O, PIT/D i in. w zależności od rodzaju ulgi, z jakiej korzysta podatnik.

PIT 37 druk nie będzie potrzebny podatnikom, którzy pozostawili rozliczenie roczne pracodawcom i złożyli stosowne oświadczenie w terminie do 10 stycznia. Rozliczenie przez pracodawcę pozbawia możliwości skorzystania z ulg podatkowych, preferencyjnego wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub dzieckiem jako osoba samotna, odliczeń z tytułu przysługujących ulg podatkowych. Jeśli podatnik złoży do 12 stycznia oświadczenie i zostanie rozliczony przez pracodawcę, ale później uzna, że korzystniejsze będzie dla niego samodzielne rozliczenie, ma prawo złożyć deklarację PIT w terminie ustawowym, czyli w 2019 roku do 30 kwietnia.

Podobnie emeryci i renciści, którzy zostali rozliczeni przez organ rentowy, nie muszą składać PIT 37, jeśli nie korzystają z ulg podatkowych i nie przekazują 1% dla OPP. Jeśli jednak chcieliby rozliczyć swoje dochody łącznie z dochodami małżonka , skorzystać z odliczeń i wesprzeć wybrana organizację pożytku publicznego 1% podatku, wtedy muszą postarać się o formularz PIT-37 w formie papierowej, odnaleźć wersję PIT-37 do druku lub rozliczyć pit online.

Rozliczenie na druku PIT-36

Podatnicy, którzy uzyskali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, ale osiągnięte przez nich dochody (poniesione straty) oraz dokonywane odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37, rozliczenie pit złożą na formularzu PIT-36.

Informacje otrzymane od płatników mogą być wykorzystane w rozliczeniu rocznym na formularzu PIT-36, który składamy, jeśli poza dochodami uzyskanymi za pośrednictwem płatników w minionym roku podatkowym 2018 uzyskaliśmy przychody (lub ponieśliśmy straty) z:

 • pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowaną na zasadach ogólnych z zastosowaniem progresywnej skali podatkowej 18% i 32%;
 • działów specjalnych produkcji rolnej;
 • najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (opodatkowane na zasadach ogólnych) prowadzonych poza działalnością gospodarczą;
 • innych źródeł krajowych, od których zaliczki na podatek odprowadzaliśmy samodzielnie;
 • ze źródeł zagranicznych (bez pośrednictwa polskich płatników);
 • z innych źródeł opodatkowanych na ogólnych zasadach według skali podatkowej, od których ani płatnik ani podatnik nie odprowadzali zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w trakcie roku.

Formularze PIT-36 przeznaczone są także dla podatników, którzy:

 • korzystają z tzw. kredytu podatkowego (zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy),
 • sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu minionego roku podatkowego,
 • rozliczają straty z lat ubiegłych,
 • wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, jeżeli nie został uprzednio pobrany przez płatnika,
 • doliczają do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci.

Na druku PIT-36 podatnicy mogą rozliczać się indywidualnie, łącznie z małżonkiem lub dzieckiem, rozliczać wszystkie ulgi podatkowe.

Wygodne rozliczenie PIT z programem

Wszystkie formularze pit 2019 możemy łatwo wypełnić i wysłać do urzędu skarbowego online z programem PITax.pl Łatwe podatki. Program jest bardzo łatwy w obsłudze, nie wymaga od podatnika znajomości przepisów podatkowych, wybiera sam najlepsze rozwiązania, aby nasz podatek był jak najniższy. Po podaniu przez nas podstawowych danych automatycznie wykonuje wszystkie obliczenia uwzględniając obowiązujące reguły, limity, odliczenia, kwoty wolne, stawki podatkowe. Otrzymujemy gotową deklarację z wyliczonym podatkiem należnym i jeśli korzystamy z ulg, jest to najczęściej kwota do zwrotu.

Wypełnione druki pit 2019 możemy wydrukować , ale o wiele prościej jest wysłać pit przez internet. Nie jest wymagany przy tym, jak w pierwszych latach, podpis elektroniczny z certyfikatem. System e-deklaracje weryfikuje podatnika według takich danych, jak imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL albo NIP i kwota przychodu wykazana w PIT złożonym w poprzednim roku lub 0, gdy nie składaliśmy żadnej deklaracji.

Po poprawnym podaniu wszystkich wymaganych danych i uzyskaniu statusu 200, możemy pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru - UPO, dowód dostarczenia naszego zeznania do urzędu skarbowego online.