Stowarzyszenie Parasol Prawny - Prowadź sprawy razem z nami!

Stowarzyszenie Parasol Prawny zostało założone w 2009 roku. Inicjatywa utworzenia Stowarzyszenia wyszła od osób będących absolwentami wydziałów prawa i administracji renomowanych polskich uczelni chcących zachęcić obywateli do dochodzenia przysługujących im praw, także w sprawach sądowych i egzekucyjnych. Zawiłość prawna oraz znaczne koszty zastępstwa procesowego wpływają bowiem na pozostawienie problemów prawnych bez dalszego biegu oraz rezygnację z kierowania spraw na drogę sądową.


Cele stowarzyszenia

Zasadniczym celem działalności Stowarzyszenia jest upowszechnianie ochrony praw lub swobód obywatelskich poprzez świadczenie BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ oraz prowadzenie postępowań w sprawach, w których koszty ewentualnej pomocy lub obsługi prawnej są niewspółmierne do dochodzonych lub chronionych praw (roszczeń).

Przeciwdziałając niekorzystnym zjawiskom, w oparciu o zespół współpracowników Stowarzyszenia będących prawnikami lub radcami prawnymi, pragniemy zachęcić Państwa do czynnego udziału w naszym projekcie oraz do walki o sprawne państwo i skuteczne prawo.


Działalność stowarzyszenia

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. Przyjmowanie spraw do kompleksowego prowadzenia od osób zainteresowanych i dochodzenie roszczeń lub przysługujących tym osobom praw przed sądami każdej instancji, organami administracji publicznej lub egzekucyjnymi przez radców prawnych/adwokatów współpracujących ze Stowarzyszeniem, w imieniu tychże osób albo własnym, lecz na ich rzecz;

  2. Przekazywanie zasądzonych lub wyegzekwowanych świadczeń korzystającym z pomocy Stowarzyszenia;

  3. Udzielanie informacji w sprawach przekazanych do prowadzenia lub o rezultatach takiego działania;

  4. Współpracę z radcami prawnymi bądź adwokatami, którzy będą zastępować zainteresowanych w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych lub przed innymi podmiotami;

  5. Udzielanie pomocy w znajdowaniu profesjonalnych pełnomocników prawnych

  6. Dokonywanie publikacji prasowych lub przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, a także w inne, prawnie dopuszczalne sposoby;

  7. Działalność oświatowa, zwłaszcza z zakresu problematyki ochrony konkurencji i konsumenta, polegającą na organizacji spotkań, zebrań, wykładów albo szkoleń, a także przyjmowanie zaproszeń na takie imprezy;

  8. Działalność na rzecz wspierania inicjatyw społecznych zmierzających do przeciwdziałania patologiom legislacyjno-prawnym;

  9. Działalność na rzecz podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa